Eden Tehuis
Eden Tehuis

Versorging / Caretaking

Casper Snyman, die direkteur in beheer van die versorgingseenheid, is tans voltyds betrokke en word bygestaan deur Hester Nel, 'n gekwalifiseerde suster en 'n span sorgsame voltydse personeel wat 24 uur per dag aan diens is om na elke behoefte van die inwoners om te sien.

Daar is twee hospitale in 'n radius van 10 km. vanaf Eden  tehuis af. Medi-Clinic 'n privaat hospital en 'n moderne staatshospitaal, beide met ambulansdienste om pasiente waar nodig vinnig by noodsaaklike gespesialiseerde mediese sorg te kry.

Casper Snyman, the director in charge of the care unit, is involved full-time and is assisted by Hester Nel, a qualified sister and a team of caring full-time staff who are on duty 24 hours a day to look after every need of the residents . There are two hospitals within a radius of 10 km. from Eden home. Medi-Clinic a private hospital and a modern state hospital, both with ambulance services to quickly get patients to essential specialized medical care where needed.
Image

Hospitaalbesoeke / Hospital Visits

Vervoer na en van die hospitaal vir inwoners wie se families by geleentheid hulle nie daarheen kan neem nie, word ook voorsien. 

Transportation to and from the hospital for residents whose families are unable to take them there on occasion is also provided.

 

Image

Mediese Versorging / Medical care

Daar is n suster aan diens wat primer verantwoordelik is vir die daaglikse uitreiking van alle medikasie aan die bejaardes, die vitale sorg soos die deurlopende meting van bloeddruk en die monitering van die inwoners se algemene gesondheidstoestand met die oog op voorsorg en tydige identifisering van siektetoestande  wat meer gespesialiseerde sorg vereis. Die sorgeenheid beskik ook oor die dienste van n mediese pratisyn, wat waar nodig huisbesoek by die tehuis doen.

The care unit also has the services of a medical practitioner, who makes home visits to the home where necessary.There is a nurse on duty who is primarily responsible for the daily dispensing of all medications to the elderly, the vital care such as the continuous measurement of blood pressure and the monitoring of the residents' general health condition with a view to precaution and timely identification of illnesses that requires more specialized care. The care unit also has the services of a medical practitioner, who makes home visits to the home where necessary.
Image
Image